Leer en castellano

NORMATIVA

 • S'ha d'omplir el full d'inscripció.
 • S'ha d'arribar amb puntualitat a les classes: passats 10 minuts no s'hi deixarà entrar.
 • Recuperació de classes: els adults matriculats a pole dance, teles, trapezi, aro, acrobàcies de terra, podran recuperar 2 classes al mes, dintre del mateix mes i sempre amb la mateixa disciplina que estàn apuntats. Els mini-kids, kids i junior no poden recuperar les classes. Els alumnes de pilates poden recuperar les classes dintre del mateix mes amb classes de pilates en el horari marcat de classes de pilates. els alumnes apuntats a pilates matt i estiraments poden recuperar les classes només amb altres classes de pilates matt i estiraments.
 • És obligatòria la domiciliació bancària, cal aportar les dades en formalitzar la matrícula.
 • Acrobatics School by Xevi & Eli es reserva el dret a cancel·lar algun horari de classe si no s'arriba a un mínim de 3 alumnes durant el transcurs de l'any.
 • Està prohibit portar persones externes perquè vegin les classes, fer fotos o gravar vídeos sense el consentiment de la resta d'alumnes.
 • En cap cas es fan devolucions.
 • els pares/mares/avis o tutors que acompanyen als alumnes menors d'edad hauran d'esperar a fora per recollir als alumnes a l'acabar l'activitat.
 • la direcció no es responsabilitza del objectes oblidats o perduts.
 • la direcció es compromet a impartir les classes als horaris marcats sense perjudici el qual el centre podrà per questions organizatives, modificar el horari de les classes sense que aquest canvi justifiqui la devolució de la quota o la baixa de l'alumne.

MATRÍCULA

 • La inscripció consta d'una matrícula, d'una l'assegurança d'accidents i una mensualitat a ser pagats en efectiu. Els mesos restants, a través de domiciliació bancària obligatòria.
 • El mes d'agost Acrobatics School by Xevi & Eli tanca per vacances,
 • Els alumnes pagaran una quota de 25€ en concepte de manteniment i permanència. Si no és així, en la següent inscripció s'haurà de pagar la matrícula de nou.
 • L'assegurança d'accidents és obligatori pagar-la anualment.

REBUTS IMPAGATS

 • Els rebuts impagats tindran un càrrec equivalent a l'aplicat pel banc per a la devolució del rebut, 5 € de no pagar-se es donarà de baixa a l'alumne.

BAIXES

 • No s'acceptaran baixes amb caràcter retroactiu, per donar-se de baixa d'Acrobatics School by Xevi & Eli s'haurà d'avisar abans del dia 20 de cada mes i signar el full de baixa, ja que el rebut domiciliat mensualment està en curs i no es podrà retornar l'import de la mensualitat.
 • Les suspensions temporals seran acceptades durant un termini màxim de 2 mesos, amb previ avís i s'aplicarà una quota de manteniment del 50% de la quota mensual habitual.

IMPORTANT

 • L'ús de cremes i olis corporals poden generar perill en realitzar els exercicis, evita'n el seu ús el dia de la classe.
 • Es poden produir lesions involuntàries derivades de l'activitat física.
 • S'ha de tenir en compte abans de matricular-se.
 • Mai fer un exercici poc segur sense la supervisió i ajuda del professor.

DRETS D'IMATGE

 • En matricular es concedeix el permís a Acrobatics School by xevi & Eli per utilitzar les imatges o vídeos en classes tallers, festivals del centre per a fins exclusivament comercials per Acrobatics School by xevi & Eli. Si hi ha alguna objecció al respecte, s'ha de fer constar al moment de matrícula.


CONTACTA AMB NOSALTRES

687999012 / 699392693
info@acrobaticsbarcelona.com
Passeig Sant Joan Bosco 53, Local 1 08017 Barcelona


HORARIS D'ATENCIÓ

 • Personalment a l'escola: demanar cita prèvia.
 • WhatsApp / Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8.00h a 20.00h

SEGUEIX-NOS!

INFORMACIÓ


Copyright©2018 Pilates & Training Tres Torres.

Tot el contingut del web és propietat de PILATES TRAINING TRES TORRES SL. Queda totalment prohibit el seu ús sense autorització prèvia.